IMiS/Client

IMiS/Client je odjemalec za dostop do arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server. Namenjen je zajemu in upravljanju gradiva elektronskega izvora ali digitaliziranega preko procesa skeniranja. Zaradi enostavnosti uporabe je vgrajen v Windows Explorer.
Za potrebe skeniranja gradiva in razvrščanja na ustrezna mesta v načrtu razvrščanja gradiva je odjemalec IMiS/Client integriran z modulom IMiS/Scan.

VARNA AVTENTIKACIJA UPORABNIKOV
Avtentikacija uporabnikov poteka preko t.i. » user credential sheme« (user name/password)
z uporabo napredne tehnologije SRP-6A. Omogoča varno avtentikacijo brez izmenjave občutljivih avtentikacijskih podatkov preko omrežja. Tehnologija je osnovana na zapletenih matematičnih algoritmih pretvorbe izvirnih avtentikacijskih podatkov v njihove vsakokratne produkte, s katerimi morebitni napadalec ne more ponarediti identitete v primerih napadov »brute force«.

DOSTOP DO GRADIVA
Pravice dostopa do gradiva in metapodatkov ter njihovo upravljanje je ključnega pomena za zagotavljanje dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti arhiviranega gradiva.
Uporabnik ima dostop samo do gradiva, do katerega je glede na stopnjo tajnosti, nivo tajnosti uporabnika in pravice dostopa do gradiva in metapodatkov (ACL) upravičen.

DODAJANJE, SPREMINJANJE, BRISANJE IN PREMEŠČANJE GRADIVA
Uporabniki uvrščajo gradivo v načrt razvrščanja gradiva glede na vsebino, pristojnosti, dejavnosti in poslovne ter strokovne funkcije v podjetju. Vsak razred, zadeva in dokument v načrtu razvrščanja gradiva ima unikatno klasifikacijsko oznako, ki jo uporabnik lahko določi tudi ročno. Dodajanje, spreminjanje, brisanje in premikanje gradiva so ključna dejanja, ki jih izvaja. Premika lahko posamezne razrede, zadeve in dokumente ali celoten načrt razvrščanja gradiva (klasifikacijski načrt).

ZAJEM IN PRETVORBA ELEKTRONSKEGA GRADIVA
V načrtu razvrščanja gradiva uporabnik dodaja posamezno gradivo iz datotečnega sistema ali preko skenerja ob uporabi modula IMiS/Scan. Sporočila elektronske pošte arhivira tako, da jih označi v odjemalcu sporočilnega sistema in prenese na ustrezno mesto v načrtu razvrščanja gradiva na način »Povleci in spusti« (angl. Drag and Drop).
Ob zajemu gradiva se za vse elektronsko podpisane PDF/A, TIFF, XML in EML datoteke samodejno izvede preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov.
Zajem podatkov o lokaciji fizičnega gradiva omogoča hitrejše iskanje določenega gradiva v papirnem arhivu. Uporabnik vnese metapodatke o domači in trenutni lokaciji gradiva, statusu in datum njegove spremembe in skrbnika fizičnega gradiva.
Odjemalec IMiS/Client omogoča pretvorbo vsebin v format PDF/A preko virtualnega tiskalnika IMiS/Convert To PDF-A. Ob pretvorbi se ohranijo vse komponente vsebine.

BELEŽENJE DOSTOPOV IN DOGODKOV
Iz revizijske sledi so razvidni vsi dostopi in dogodki nad arhiviranim gradivom in vsebinami.
Za vsak razred, zadevo in dokument je zabeleženo kateri uporabnik je ob katerem času iz katerega računalnika izvajal kakšno dejanje, oziroma ali je do gradiva ali vsebin zgolj dostopal (branje) ali tudi spreminjal. Za pomembnejša dejanja se beležijo tudi podrobnosti.

ISKANJE PO METAPODATKIH IN CELOTNEM BESEDILU
Ena najpomembnejših funkcionalnosti elektronskega arhiva je zmožnost iskanja gradiva po metapodatkih in celotnem besedilu vsebin. Iskalni pogoj lahko uporabnik omeji samo na začetni ali poljubni vmesni del iskalnega niza in je neodvisen od malih/velikih črk. Iskanje izvaja po celotnem arhivu ali samo pod izbranim razredom ali zadevo.

ODBIRANJE IN IZLOČANJE
Odbiranje in izločanje je nadzorovan in načrtovan postopek za izvedbo prenosa, uničenja ali trajne hrambe elektronskega gradiva. Vključuje postopek priprave odbiranja in izločanja, pregled in odbiranje entitet v postopku odločanja, izvedbo postopka odbiranja in izločanja, prenos odbranih entitet, pregled vsebine vloženih dokumentov in pregled izbranih rokov hrambe. Glede na rok hrambe entitete, ki določa koliko časa je potrebno posamezno entiteto hraniti v arhivskem sistemu, vsebuje entiteta še privzeto akcijo, ki se bo izvedla v postopku odbiranja in izločanja. Akcijo lahko spremenijo uporabniki s pravicami (člani komisije), ki izvajajo odbiranje in izločanje.

POVEZLJIVOST Z VEČ STREŽNIKI IMIS/ARCHIVE SERVER
Odjemalca IMiS/Client lahko povežemo z več arhivskimi strežniki IMiS/ARChive Server, kar omogoča zajem vsebin in upravljanje gradiva v elektronski obliki za več ločenih organizacijskih enot iz ene same lokacije. Odjemalca IMiS/Client in IMiS/Scan dostopata do arhivskega strežnika preko programskega vmesnika IMiS/Storage Connector.