IMiS/wClient

IMiS/wClient je spletni odjemalec namenjen upravljanju gradiva elektronskega izvora. Deluje v neposredni povezavi s strežnikom IMiS/ARChive Server, ki zagotavlja varno dolgoročno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva in pripadajočih metapodatkov. Uporabniki lahko dostopajo do gradiva iz poljubnega spletnega brskalnika.

VARNA AVTENTIKACIJA UPORABNIKOV
Omogočena je varna avtentikacija lokalnega uporabnika arhiva preko uporabniškega imena in gesla uporabnika, registriranega v zunanjem imeniku, ki se sinhronizira z arhivskim strežnikom preko LDAP. Zagotavlja vse trenutno aktualne tehnološke metode zaščite pred nepooblaščenimi dostopi do hranjenih informacij. Varnost gradiva zagotavlja z unikatnimi identifikatorji (ID), ki je vsaki entiteti in posameznim vsebinam določen ob shranjevanju na arhivskem strežniku IMiS/ARChive Server. Identifikatorji so šifrirani in preprečujejo neavtorizirane dostope, pregledovanje in brisanje.

DOSTOP DO GRADIVA
Pravice dostopa do entitet in metapodatkov ter njihovo upravljanje je ključnega pomena za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti arhiviranega gradiva. Uporabnik ima dostop samo do tistih entitet, do katerih je glede na stopnjo tajnosti gradiva, nivo tajnosti uporabnika in pravice dostopa uporabnika do entitet in metapodatkov (ACL) upravičen.

RAZVRŠČANJE GRADIVA IN IZVAJANJE DEJANJ
Uporabnik uvršča gradivo v načrt razvrščanja gradiva (klasifikacijski načrt), kjer je vzpostavljena hierarhija entitet (razredov, zadev, dokumentov). Vsaka entiteta ima unikatno klasifikacijsko oznako, ki jo uporabnik lahko določi tudi ročno. Število nivojev razredov in zadev je praktično neomejeno in je v posameznih delih arhiva različno. Uporabnik lahko nad entitetami izvaja naslednja dejanja: dodajanje, odpiranje, urejanje, brisanje in premikanje gradiva, pregledovanje podatkov o gradivu, spreminjanje statusa in nivoja varnosti gradiva ter pridobivanje dokazov o pristnosti. Sporočila elektronske pošte arhivira tako, da jih v sporočilnem sistemu označi in prenese v klasifikacijski načrt na način »Povleci in spusti« (angl. Drag and Drop). Zaradi hitrejšega iskanja določenega gradiva v papirnem arhivu, lahko uporabnik vnese metapodatke o domači in trenutni lokaciji fizičnega gradiva, status in datum njegove spremembe ter skrbnika fizičnega gradiva.

UPRAVLJANJE Z VSEBINAMI
V dokumente, ki se nahajajo v načrtu razvrščanja gradiva lahko uporabnik dodaja vsebine z izbiro iz datotečnega sistema ali na način »Povleci in spusti« (angl. Drag and Drop). Vsebino lahko pregleduje, posodobi, premakne v drug dokument, prenese na napravo, briše ali označi za kasnejše indeksiranje ali prevorbo.

BELEŽENJE DOSTOPOV IN DOGODKOV
Iz revizijske sledi so razvidni vsi dostopi in dogodki nad arhiviranim gradivom. Do revizijske sledi lahko dostopajo samo uporabniki z ustrezno vlogo določeno na strežniku IMiS/ARChive Server. Za vsak razred, zadevo in dokument je zabeleženo, kdaj je uporabnik izvajal določeno dejanje in iz katere naprave.

ISKANJE PO METAPODATKIH IN CELOTNEM BESEDILU
Ena najpomembnejših funkcionalnosti elektronskega arhiva je zmožnost iskanja gradiva. Uporabnik izvaja iskanje po celotnem arhivu ali samo pod izbrano entiteto, glede na pravice dostopa. Strežnik IMiS/ARChive Server omogoča uporabniku iskanje po: metapodatkih gradiva, celotnem besedilu vsebine dokumentov, nazivu vsebin dokumentov ali metapodatkih gradiva in celotnem besedilu vsebin dokumentov hkrati. Iskalni pogoj lahko uporabnik omeji samo na začetni ali poljubni vmesni del iskalnega niza in je neodvisen od malih/velikih črk.

PRIDOBIVANJE DOKAZIL O PRISTNOSTI
Dokazila o pristnosti se ustvarijo na strežniku IMiS/ARChive Server za entitete, katerih lastnosti ustrezajo vsaj enemu pravilu za ustvarjanje dokazil in imajo vsaj en metapodatek ali vsebino, ki je predvidena za ustvarjanje dokazil. Ustvarjanje dokazil se odvija paketno po vnaprej določenem časovnem intervalu.

UREJANJE ROKOV HRAMBE
Roki hrambe predstavljajo časovni okvir v katerem mora arhivski sistem hraniti entitete. Vsaka entiteta razen dokumenta uvrščenega pod zadevo mora imeti določen vsaj en efektivni rok hrambe. Urejanje rokov hrambe je omogočeno samo uporabnikom s pravicami. Ti lahko pregledujejo, dodajajo, pregledujejo in urejajo roke hrambe za izbrano entiteto.

POVEZOVANJE Z VEČ STREŽNIKI
Spletni odjemalec IMiS/wClient se preko spletne storitve IMiS/Storage Connector Services REST povezuje z več arhivskimi strežniki IMiS/ARChive Server (glej shemo). To omogoča zajem vsebin in upravljanje gradiva v elektronski obliki za več ločenih organizacijskih enot iz ene same lokacije.

Arhitektura spletnega odjemalca wClient