Novice > Nova različica IMiS produkta je na voljo

Nova različica IMiS produkta je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe:

IMiS/ARChive Server 9.9.1810
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba kategoriziranih pregledov
• Izvedba referenc med entitetami
• Izvedba verzioniranja dokumentov
• Izvedba vtičnika za sinhronizacijo entitet imenika z SQL podatkovnimi bazami (MySQL, MSSQL, …) preko generičnega SQL vtičnika
• Kopiranje vsebin med entitetami
• Podpora delegirani prijavi uporabnikov
• Izvedba podrobnejšega načina določanja številčenja entitet
• Podpora atributom tipa “imeniška entiteta” v seznamu dostopnih pravic
• Upravljanje s shrambo digitalnih potrdil
• Razširitev nabora lastnosti atributov (Versionable, ReadOnlyAfterCreate, ReadOnlyWhenCheckedIn, ReadOnly)
• Podpora sporočanju verzije arhiva odjemalcu.

Izboljšave/spremembe:
• Podpora izvajanju operacij v imenu drugega uporabnika v okviru uporabniške seje
• Razširitev “Binary manage” operacije z binary transfer in binary clone
• Izvedba kopiranja obstoječe vsebine na tarčno entiteto (kloniranje)
• Sprememba java vtičnika za sinhronizacijo in avtentikacijo
• Izvedba ročnega/samodejnega ustvarjanja klasifikacijskih oznak za zadeve
• Razširitev ACL konteksta na vrednosti atributov tipa imeniška entiteta
• Izvedba sprememb na CertificateStore API in v konfiguraciji
• Razširitev delovanja ReadOnly atributov
• Izvedba zamenjave SRP6a in HTTP poverilnic ob zamenjavi gesel
• Vpeljava podatka “Label” v objekt Attribute
• Uskladitev administracije s spremembami WSDL
• Uporaba fiksnih (hard-coded) števcev za sistemske entitete
• Uvedba sistemskega atributa “ModifiedBy”.

IMiS/StorageConnector 9.9.1810
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba kategorizacije zbirke entitet
• Izvedba referenc s povezanimi entitetami
• Izvedba verzioniranja entitet (versioning)
• Izvedba delovnih kopij (drafts)
• Izvedba ločevanja ACLEntry glede na tip Subject
• Vračanje verzije servisa
• Vračanje lastnosti servisa
• Vračanje izbrane vrste identifikatorjev entitet preko EntityRead operacije
• Uvedba novih ContentPart operacij Clone in Move preko “Binary manage” operacije
• Izvedba uporabniškega profila
• Izvedba impersionalizacije v okviru StorageConnector.OPTION_IMPERSONALIZATION_USER_NAME opcije ali Authenticate dogodka
• Izvedba metod Label ITemplate.getLabel() in IReadOnlyProperty.getLabel()
• Izvedba metod IReviewStub.hasAIP() in IReview.hasAIP()
• Izvedba metode IFolder.isChildClassificationCodeGenerated()
• Izvedba metode IReadOnlyProperty.getReadOnlyKind()
• Izvedba metode IArchive.authenticate()
• Izvedba metode IArchive.createEntity.

Izboljšave/spremembe:
• Ustvarjanje praznih Read-only kolekcij
• XStream serializacija s prilagojenimi Converter razredi
• Vračanje konkretne instance entitete preko IArchive.openEntity() metode
• Izboljšava branja ArchivalInformationalPackage in EvidenceRecords.

IMiS/StorageConnector Services SOAP/REST 9.3.1810
Nove funkcionalnosti:
• Izvedba verzioniranja
• Izvedba referenc
• Izvedba kategorizacije prikazanih entitet
• Izvedba prikaza brisanih/uničenih entitet
• Izvedba in upravljanje s pregledi
• Izvedba izvoza entitet
• Izvedba prikaza poročil o uvozu/izvozu entitet
• Razširitev nabora operacij nad vsebinami
• Prikaz vsebin v tokovnem načinu (streaming)
• Izvedba omejitve velikosti vsebin
• Uvedba atributa tipa imeniška entiteta (directory entity)
• Prikaz podatka o številu entitet kolekcije
• Izvedba prikaza informacije o uporabniku, ki je zadnji spreminjal entiteto (modified by)
• Spreminjanje podatkov profila uporabnika
• Dodajanje in odstranjevanje ikone uporabnika
• Izvedba parametrov za operacije na določeni verziji entitete
• Izvedba branja dnevnikov uvoza/izvoza entitet.

Izboljšave in spremembe:
• Sprememba uporabniškega vmesnika
• Izvedba pošiljanja avtorizacije v url parametru
• Razširitev nabora lastnosti imeniške entitete (directory entity)
• Informacije o zbirki entitet (velikost celotne zbirke, začetek strani, velikost strani)
• Informacije o dostopu do zbirk entitet (reviews, deleted, import, export)
• Izboljšava pri ustvarjanju vsebin
• Preverjanje zunanje verige digitalnih potrdil in naziva strežnika (hostname).

IMiS/wClient 1.2.1810
Nove funkcionalnosti:
• Podpora verzioniranju entitet
• Prikaz delovnih kopij dokumentov (draft)
• Izvedba referenc med entitetami
• Prikaz kategoriziranih zbirk entitet
• Podpora atributom tipa imeniška entiteta (directory entity)
• Prikaz pregledov (reviews)
• Prikaz uničenih, brisanih in čakajočih entitet (disposed, deleted, queue)
• Izvedba izvoza entitet
• Prikaz uvozov entitet
• Podpora posredni prijavi uporabnika s strani delegata
• Prikaz delegata v poročilu o revizijski sledi
• Prikaz števila entitet v zbirki
• Predogled video in audio vsebin
• Izvedba uvrščanja vsebine v ciljno entiteto brez prenosa na odjemalca
• Prikaz gnezdenih vsebin v dialogu za ustvarjanje/urejanje entitete
• Spreminjanje profila uporabnika
• Prikaz slike imeniške entitete
• Prikaz funkcionalnosti glede na verzijo servisa in arhiva
• Podpora razčlenjevanju in zajemu informacij iz Outlook datoteke .msg.

Izboljšave in spremembe:
• Posodobitev uporabniškega vmesnika
• Izboljšava dialoga za ustvarjanje/urejanje entitet
• Izboljšava prikaza mesecev in leta v datumskem polju
• Podpora iskanju po atributih po meri (custom)
• Izvedba preusmeritve na povezavo ob poteku seje in ponovni prijavi
• Izvedba premika razredov pod koren arhiva
• Izvedba vnosa klasifikacijske oznake za zadevo
• Sprememba nastavitve časovnega izteka za izvoz entitet
• Nastavitev lokacije prenosa/izvoza entitet
• Izboljšava prikaza začasnih sporočil z možnostjo preklica
• Izboljšava strukture poročila o izvozu entitet
• Sprememba načina kopiranja vsebine entitete
• Sprememba prikaza in formata obvestila o preverjanju elektronskih podpisov
• Izboljšava izbire elementov v zbirki s tipkovnico
• Razširitev nabora prikazanih stolpcev izbranih atributov v pregledih z Reason in Comment.

IMiS/Client 9.9.1810
Nove funkcionalnosti:
• Razvrščanje entitet glede na vrednosti kategorizacijskih atributov
• Vzpostavitev povezav med različnimi entitetami
• Izdelava, objava (nova verzija ali nadomestitev obstoječe verzije) in zavrženje delovnih kopij dokumentov (verzioniranje)
• Izdelava kopije vsebine in uvrščanje v ciljno entiteto brez prenosa vsebine na odjemalca
• Izvedba posredne prijave uporabnikov s strani delegatov
• Izvedba poročila o delegatu v revizijsko sled
• Podpora hibridnemu načinu določanja številčenja entitet (npr. ročno številčenje zadev z avtomatičnim številčenjem dokumentov zadeve)
• Uporaba atributov tipa »imeniška entiteta« v seznamu dostopnih pravic
• Nastavitev delovanja shrambe digitalnih potrdil in načina pridobivanja statusov digitalnih potrdil
• Razvrščanje po stolpcih v konfiguracijskih mapah.

Izboljšave/spremembe:
• Povezava ukaza Authenticity evidence s sistemsko lastnostjo AIP (achival information package)
• Sprotno logiranje IMiS/Client
• Uporaba IArchive properties
• Ločevanje ACLEntry glede na tip Subject
• Prikaz skupnega števila zadetkov iskanja glede na pravice dostopa
• Razširjen nabor privzetih stolpcev izbranih atributov v prikazu seznama Versions.