Novice > Nova generacija arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server v9

Nova generacija arhivskega strežnika IMiS/ARChive Server v9

Strežnik IMiS/ARChive Server v9.1.1406 predstavlja novo generacijo elektronskih arhivov. Vpeljuje t.i. entitetni model. Omogoča vzpostavitev hierarhije entitet (razredov, zadev, dokumentov) glede na vsebino, pristojnosti, dejavnosti in poslovne ter strokovne funkcije v podjetju. Dostopi do gradiva so urejeni skladno z pravicami in vlogami. Zagotavlja dolgoročno avtentičnost gradiva. Izvedena je sledljivost in dokazljivost sprememb. Deluje kot samostojen elektronski arhiv ali pa se povezuje z različnimi aplikacijskimi strežniki.

Najpomembnejše funkcionalnosti so:
• Strukturirano arhiviranje vsebin elektronskega izvora ali digitaliziranih preko postopka skeniranja.
• Hramba metapodatkov arhiviranih vsebin preko strukturiranih atributov, povezanih v metapodatkovne sheme, določene v okviru hierarhičnih entitetnih predlog.
• Hramba sistemsko pomembnih atributov, ki vplivajo na življenjski cikel hranjene vsebine.
• Hramba metapodatkov in vsebine elektronske pošte.
• Upravljanje z metapodatki hrambe fizičnega gradiva.
• Hramba nespremenljivih metapodatkov prenesenega gradiva.
• Iskanje po metapodatkih preko poizvedb z logičnimi in prednostnimi operatorji.
• Iskanje hranjenih vsebin po elementih njihove vsebine (iskanje po polnem besedilu).
• Priklic vsebin preko uporabe zunanjih in notranjih identifikatorjev ter z uporabo klasifikacijske oznake.
• Upravljanje s hierarhičnim načrtom razvrščanja gradiva.
• Razvrščanje arhiviranih vsebin v načrtu razvrščanja gradiva z možnostjo dodajanja, brisanja, spreminjanja in premeščanja entitet.
• Upravljanje z stopnjami tajnosti hranjenega gradiva.
• Upravljanje z hierarhičnimi pravicami dostopa do hranjenih vsebin vse do nivoja posamičnega metapodatka.
• Zagotavljanje dolgoročne avtentičnosti hranjenega gradiva preko ustvarjanja in vzdrževanja dokaznih elementov o nespremenjenosti hranjenega gradiva (LTANS).
• Imeniške storitve za podporo prijavi uporabnika, upravljanjem z dostopnimi pravicami do hranjenih vsebin in razširitvi podatkov entitet imenika v primeru uporabe v metapodatkovnih atributih.
• Beleženje in vzdrževanje revizijske sledi dejanj nad hranjenimi vsebinami ter zaščiten vpogled v sledi s strani za to pooblaščenih oseb.
• Zajem in preverjanje avtentičnosti vsebin preko preverjanja veljavnosti vgrajenih elektronskih podpisov.
• Zmožnost uporabe IPv4 in IPv6 komunikacijskih skladov.
• Šifriranje povezav med storitvijo in njenimi odjemalci.
• Visoko skalabilen arhivski sistem s praktično nezaznavnim zamikom obdelave transakcij v primeru velikih inventarjev arhiviranih vsebin (nad 10 milijoni entitet).

Zaradi visoko zmogljivih povezovalnih modulov lahko aplikacije tretjih ponudnikov izvajajo vse postopke arhiviranja, izvajajo postopke življenjskega cikla arhiviranih entitet, upravljajo z dostopnimi pravicami, izvajajo poizvedbe (iskanja) po metapodatkih in polnem besedilu, itd.
Arhitektura arhivskega sistema je fleksibilna in omogoča postavitev večjega števila arhivskih strežnikov in vzpostavitev različnih vlog v hierarhiji.