Novice > Nova različica IMiS produkta je na voljo

Nova različica IMiS produkta je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe:

IMiS/ARChive Server 9.10.1910
Nove funkcionalnosti:
• Zamenjava predloge obstoječe entitete.
• Uvedba lastnosti DelegateContext v ACL zapis.
• Shranjevanje različnih tipov entitet na istem hierarhičnem nivoju pod isto starševsko entiteto.
• Izvedba SignedOnly and ValidOnly lastnosti atributa tipa FILE.
• Fleksibilno številčenje entitet.
• Implementacija tokenizacije za iskanje po metapodatkih.
• Iskanje po besedah v okviru tekstovnih atributov.
• Fleksibilno iskanje po metapodatkih.
• Prenos neklasificiranih vsebin obstoječih arhivov v arhivsko entiteto.
• Spletni administracijski vmesnik za nastavitev določenih funkcionalnosti strežnika
(struktura arhiva, pravice dostopov, revizijska sled, avtentikacija, atributi, šifranti, vsebine, številčenje. imenik, nestrukturirano arhiviranje, zagotavljanje integritete dolgoročno hranjenih vsebin, hramba, varnost, predloge).

Izboljšave/spremembe:
• Dedovanje ACL zapisov na hierarhično podrejene entitete.
• Sprememba ACL konteksta pri dedovanju vrednosti atributov tipa imeniška entiteta.
• Razširitev delovanja ACL zapisov za trenutno entiteto in podrejene entitete.
• Omogočeno posredovanje ročne klasifikacijske kode v procesu reklasifikacije.
• Razširitev delovanja ACL zapisov za trenutno entiteto in podrejene entitete.
• Umestitev funkcije »iavol« procesa v logični proces »iarcd«.

IMiS/Storage Connector 9.10.1910
Nove funkcionalnosti [.NET in JAVA različici]:
Izvedene novosti vključujejo vmesnike in enumeratorje ter metode in lastnosti na vmesnikih za naslednje funkcionalnosti:
• Ločeni vmesniki za osnutke dokumentov
• Zamenjava predloge entitete
• Opcijsko ročno ustvarjanje klasifikacijskih oznak za vsebovane entitete
• Dostop do internega identifikatorja nadrejene entitete
• Vračanje informacije ali je metapodatek indeksiran po besedilu vsebine
• Vračanje velikosti BinaryValue in StringMaxValue
• Vračanje vrste podpisa vsebine
• Vračanje naziva uporabnika, ki je izvedel spremembo na pregledih
• Iskanje po imeniku
• Vračanje podatkov o ustvarjanju imeniške entitete
• Vračanje podatkov o spreminjanju imeniške entitete
• Nove lastnosti na pravicah uporabnika na entiteti
• Nove lastnosti na pravicah uporabnika na metapodatku
• Nove lastnosti na kolekcijah
• Vračanje efektivnih pravic preko arhiva
• Branje vsebovanih entitet za izbrano entiteto, podano z identifikatorjem ali klasifikacijsko oznako preko arhiva
• Iskanje entitet pod korenom arhiva ali izbrano entiteto podano z identifikatorjem ali klasifikacijsko oznako preko arhiva
• Možnost posredovanja ročne klasifikacijske oznake pri premiku entitete
• Način odloženega filtriranja kolekcij
• Omejitev velikosti kolekcij za metode iskanja
• Premik objektov nestrukturiranega arhiviranja na izbrani datotečni atribut tarčne entitete.

Izboljšave/spremembe [.NET različica]:
• Deljene zbirke za imenik, predloge in zadržanja uničenj za instance arhivov na istem omrežnem naslovu.
• Kopije objektov, ki so samo za branje, se ne ustvarjajo.
• Odstranitev navzkrižnih referenc, ki povzročajo prepuščanje pomnilnika (angl. Memory leak).
• Ponovno branje predloge, če lastnost ne obstaja.
• Izboljšava ustvarjanja imeniške entitete.
• Odstranitev metod, ki vedno vračajo napake (funkcionalnosti, ki niso podprte).
• Uporaba poenostavljenih metod za prijavo v Logger objektu.
• Uporaba podatkovne strukture BiDictionary.

Izboljšave/spremembe [JAVA različica]:
• Deljene zbirke za imenik, predloge in zadržanja uničenj za instance arhivov na istem omrežnem naslovu.
• Kopije objektov, ki so samo za branje, se ne ustvarjajo.
• Odstranitev navzkrižnih referenc, ki povzročajo prepuščanje pomnilnika (angl. Memory leak).
• Ponovno branje predloge, če lastnost ne obstaja.
• Izboljšava ustvarjanja imeniške entitete.
• Odstranitev metod, ki vedno vračajo napake (funkcionalnosti, ki niso podprte).
• Uporaba poenostavljenih metod za logiranje v Logger objektu.
• Uporaba podatkovne strukture HashBiMap.
• Uporaba statičnih metod na BitVector64 in Bitvector32.

IMiS/Storage Connector Services REST 9.5.1910
Nove funkcionalnosti:
• Operacija branja pravic dostopa entitete za posamezno imeniško entiteto.
• Operacije upravljanja pravic dostopa na osnutkih (branje zbirke pravic dostopa, branje pravic dostopa posamezne imeniške enitete, dodajanje zbirke pravic dostopa, spreminjanja pravic dostopa, spreminjanje pravic dostopa do metapodatka, brisanja pravic dostopa, brisanja pravice dostopa do metapodatka).
• Operacija določanja in branja javno dostopnih podatkov osnutka.
• Operacije določanja, branja, odpiranja, spreminjanja in zapiranja osnutka.
• Operacije upravljanja z vsebino osnutka.
• Operacija vložitve osnutka.
• Operacije uvoza entitet.
• Ustvarjanje zbirke entitet.
• Ustvarjanje objektov v zahtevku za ustvarjanje entitete.
• Podpora nestrukturirane hrambe objektov.
• Določanje polj v odgovoru pri branju entitet, iskanju, branju osnutkov, branju pregledov, branju verzij entitete.
• Branje dejavnosti z več parametri in branjem po straneh.
• Dodajanje razloga za dejanje (odpiranje entitete, shranjevanje entitete, ustvarjanje entitete, branje vsebine,…).
• Sprememba določanja generiranja klasifikacijske oznake podrejenih entitet.
• Določanje nove klasifikacijske oznake pri premiku entitete.
• Določanje ali je vrednost metapodatka entitete podedovana.
• Spreminjanje predloge entitete.

Izboljšave in spremembe:
• Razširitev nabora podatkov o arhivu (ustvarjanje osnutkov, različica storitve).
• Razširitev nabora podatkov o administracijskem dostopu uporabnika (ustvarjanje pregleda).
• Razširitev nabora podatkov za zbirko entitet imenika (velikost zbirke, velikost strani, indeks strani).
• Razširitev nabora podatkov za odpiranje seje (različica storitve, naziv storitve).
• Razširitev nabora podatkov za iskanja (indeks strani, velikost strani, velikost zbirke, odrezan nabor rezultatov iskanja, največje št. elementov, kategorije).
• Izboljšava hitrosti nalaganja entitet imenika.
• Pri branju politike hrambe se vrača zbirka metapodatkov mandatov.
• Pri branju entitete tipa dokument se vrača zbirka metapodatkov objektov.

IMiS/Storage Connector Services SOAP 9.5.1910
Nove funkcionalnosti:
• Operacija branja pravic dostopa entitete za posamezno imeniško entiteto.
• Operacije upravljanja pravic dostopa na osnutkih (branje zbirke pravic dostopa, branje pravic dostopa posamezne imeniške enitete, dodajanje zbirke pravic dostopa, spreminjanja pravic dostopa, spreminjanje pravic dostopa do metapodatka, brisanja pravic dostopa, brisanja pravice dostopa do metapodatka).
• Operacija določanja in branja javno dostopnih podatkov osnutka.
• Operacije določanja, branja, odpiranja, spreminjanja in zapiranja osnutka.
• Operacije upravljanja z vsebino osnutka.
• Operacija vložitve osnutka.
• Operacije uvoza entitet.
• Ustvarjanje zbirke entitet.
• Ustvarjanje objektov v zahtevku za ustvarjanje entitete.
• Podpora nestrukturirane hrambe objektov.
• Določanje polj v odgovoru pri branju entitet, iskanju, branju osnutkov, branju pregledov, branju verzij entitete.
• Branje dejavnosti z več parametri in branjem po straneh.
• Dodajanje razloga za dejanje (odpiranje entitete, shranjevanje entitete, ustvarjanje entitete,…).
• Sprememba določanja generiranja klasifikacijske oznake podrejenih entitet.
• Določanje nove klasifikacijske oznake pri premiku entitete.
• Določanje ali je vrednost metapodatka entitete podedovana.
• Spreminjanje predloge entitete.

Izboljšave in spremembe:
• Razširitev nabora podatkov o arhivu (ustvarjanje osnutkov, različica storitve).
• Razširitev nabora podatkov o administracijskem dostopu uporabnika (ustvarjanje pregleda).
• Razširitev nabora podatkov za zbirko entitet imenika (velikost zbirke, velikost strani, indeks strani).
• Razširitev nabora podatkov za odpiranje seje (različica storitve, naziv storitve).
• Razširitev nabora podatkov za iskanja (indeks strani, velikost strani, velikost zbirke, odrezan nabor rezultatov iskanja, največje št. elementov, kategorije).
• Izboljšava hitrosti nalaganja entitet imenika.
• Pri branju politike hrambe se vrača zbirka metapodatkov mandatov.
• Pri branju entitete tipa dokument se vrača zbirka metapodatkov objektov.

IMiS/wClient 1.4.1910
Nove funkcionalnosti:
• Integracija z IMiS/wScan.
• Podpora uvozu entitet.
• Prijava z impersonalizacijo.
• Prikaz efektivnih pravic za posameznega uporabnika.
• Prikaz in upravjanje dedovanja ACL vnosov.
• Iskanje po imeniških entitetah.
• Iskanje imeniške entitete po vnesenem besedilu v iskalno polje.
• Podpora MultiValue imeniškim entitetam.
• Hitrejše nalaganje večjega števila imeniških entitet.
• Iskanje po atributu Modified.
• Razvrščanje po atributu Modified.
• Sprememba predloge entitete.

Izboljšave in spremembe:
• Prikaz osnutka v seznamu verzij.
• Prikaz podatkov o entiteti z izbiro ikone »Information« v ukazni vrstici.
• Večja preglednost podatkov o entiteti z ožanjem UI.
• Povezava do predogleda objekta.
• Izvedba menija za izbiro vsebine v načinu za predogled.
• Posodobitev ogrodja na Angular 7.

IMiS/Client 9.9.1810
Nove funkcionalnosti:
• Iskanje po konfiguracijskih mapah.
• Branje po straneh v konfiguracijskih mapah (Paging).
• Prikaz skupnega števila elementov na konfiguraciji arhiva.
• Urejanje profila prijavljenega uporabnika.
• Prijava in izvajanje operacij v imenu drugega uporabnika (Delegation).
• Nastavitev omejitve velikosti kolekcij v iskalniku (Max search results).
• Dostop do konfiguracijskih map preko naslovne vrstice v Windows Explorer.
• Dostop do administracijskih map in osnutkov preko naslovne vrstice v Windows Explorer.
• Naraščajoče, padajoče in privzeto razvrščanja entitet v stolpcih izbranih atributov.
• Zamenjava predloge na entitetah.
• Ročni vnos klasifikacijske oznake ob premiku entitete.
• Opcijsko ročno podajanje klasifikacijskih oznak na vsebovanih entitetah (ManualOptional).
• Iskanje po podpisani elektronski pošti (Signed).
• Nastavitev dedovanja pravic dostopa v kontekstu drugega uporabnika (Delegate context).
• Nastavitev dedovanja pravic dostopa na vsebovane entitete (Enabled for subentities).
• Nastavitev dedovanja pravic dostopa za izbrano entiteto (Enabled for this entity).
• Nastavitev zahtevane vrste podpisa vsebine na atributu tipa »File« na predlogi v konfiguraciji arhiva (Signature).
• Nastavitev indeksiranja po besedilu vsebine na atributu tipa »String20«, »String30«, »String40«, »String50«, »String100« in »String200« na predlogi v konfiguraciji arhiva (FullTextIndexed).
• Nastavitev najmanjše dolžine besed za indeksiranje v konfiguraciji arhiva (Minimum token size).
• Nastavitev vračanja identifikatorja vsebine na profilu pri nestrukturiranem arhiviranju v konfiguraciji arhiva (Return content identifier).
• Dodan dogodek za menjavo predloge entitete na revizijski sledi v konfiguraciji arhiva (Template switch).
• Razširitev nabora podatkov o imeniški entiteti v konfiguraciji arhiva (Creator, Created, Modifier, Modified).
• Dodani podatki o imenu in opisu pri pretvornikih in razčlenjevalnikih vsebin, ponudnikih časovnega žigosanja in avtentikacijskih priključkih v konfiguraciji arhiva (Name, Description).

Izboljšave/spremembe:
• Novejši dogodki revizijske sledi se zapisujejo zgoraj.
• Branje vrednost Kerberos SPN domene iz računa trenutnega uporabnika.
• Prilagoditev odjemalca IMiS®/Client za delovanje z različnimi različicami arhiva.
• Branje in prikaz konfiguracijskih map starejših različic arhiva.
• Prilagojen prikaz atributov in njihovih vrednosti v zavihku »System properties«.
• Prikaz labele atributov v pojavnem meniju na stolpcih izbranih atributov.
• Omogočanje brisanja permanentnih entitet.
• Iskanje elementov v konfiguracijih mapah preko identifikatorja.
• Dodan »Synchronization« zavihek v konfiguracijski mapi »Avtentikacija / Zunanji imeniki« (angl. Authentication / External Directories).
• Sprememba prikaza pravic in možnosti v zavihku »Varnost« (angl. Security) pri prikazu entitete v načinu za urejanje.
• Sprememba prikaza pravic in možnosti na zavihkih »Entity rights« in »Property rights« v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov« (angl. Access control).

IMiS/wScan 1.5.1910
Nove funkcionalnosti:
• Branje profilov v imis.scan.ui.Scan.
• Branje in nastavitev izbranega profila v imis.scan.ui.Scan.

Izboljšave in spremembe:
• Izboljšava prikaza ikon.

IMiS/Scan 9.10.1910
Nove funkcionalnosti:
• Vsak skenirni profil ima lahko svoj izbran skener.

Izboljšave in spremembe:
• Omogočen prenos datotek večjih od 2GB na IMiS®/Archive Server.
• Barvni skenogrami imajo izboljšan prikaz pri povečavi slike.
• Izboljšana prepoznava barkod.
• Izboljšan je prikaz PDF dokumentov, ki imajo več kot 1000 strani.
• Manjša poraba računalniškega spomina pri prikazu velikih skenogramov.