Novice > Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.6.2010 in IMiS/Storage Connector 10.1.2010 je na voljo

Nova različica modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP 9.6.2010 in IMiS/Storage Connector 10.1.2010 je na voljo

V novi različici IMiS produkta smo izvedli naslednje nove funkcionalnosti, izboljšave in spremembe modulov IMiS/Storage Connector Services REST/SOAP in IMiS/Storage Connector JAVA/.NET:

IMiS/Storage Connector Services REST 9.6.2010
Nove funkcionalnosti:
• Dodano polje public_classification_code pri branju entitete znotraj pregleda.
• Odstranjeno polje full_text_indexed pri možnostih lastnosti.
• Dodana polja label, description, append_only, included_in_aip, multi_value, required, searchable pri možnostih vsebine.
• Dodana polja aliases in groups pri entiteti imenika.
• Odstranjena polja security_class_values, status_values, significance_values, physical_property_status_values pri predlogi.
• Dodano polje type pri izbrisani entiteti.
• Dodani parametri max_depth, classes, folders, documents, recursive pri iskanju entitet.
• Dodano nalaganje vsebine v seji za nalaganje po delih.
• Dodano branja poročila o shranjevanju pregleda.
• Dodano polje has_save_log pri pregledu.
• Dodano branje in zapiranje sej uporabnika.
• Vsebina binarne vrednosti se vrača v novi operaciji za branje lastnosti entitete.
• Dodane operacije za branje, dodajanje, spreminjanje in brisanje posamezne vrednosti lastnosti entitete in osnutka.
• Dodano polje extension pri binarni vrednosti.
• Dodani parametri classes, folders, documents pri branju zbirke entitet.
• Dodane operacije za branje, dodajanje, spreminjanje in brisanje uporabniških vsebin.
• Dodano polje transfer, handle, mode pri branju entitete.
• Dodana operacija za izdelavo poročil.
• Dodane operacije za branje revizijske sledi in dokazov o avtentičnosti pri prenosu entitete.
• Dodane operacije za prenos poročil o shranjevanju entitete in pregleda v obliki ZIP.
• Dodana operacija za ustvarjanje elektronskega sporočila iz vsebine.
• Dodana operacija za izvoz entitete v obliki ASiC.
• Dodana operacija za spreminjanje klasifikacijske oznake entitete.
• Dodan vmesnik WOPI za branje vsebine entitete pri uporabi Office Online.
• Dodane operacije za odpiranje in zapiranje objekta.
• Dodana operacija za branje dela vsebine objekta.
• Dodana operacija za branje in zapiranje entitet, ki so trenutno odprte.

Izboljšave in spremembe:
• Popravljen uvoz stopnje tajnosti entitete, prejemnikov elektronske pošte in datuma in časa premika.
• Izboljšan izvoz binarnih in string vrednosti v posamezne datoteke.
• Izboljšana validacija naslova arhiva.
• Popravljeno branje posamezne vsebine pregleda po identifikatorju.
• Vračanje dodatne vrednosti pri CORS (content-range).
• Dodano polje categories pri odgovoru branja pregledov.
• Popravljeno upoštevanje parametra reason pri operacijah osnutka.
• Pri odpiranju seje se upošteva vrednost user_agent, če se ne pošlje computer_name, za naziv naprave.

IMiS/Storage Connector Services SOAP 9.6.2010
Nove funkcionalnosti:
• Dodan element PublicClassificationCode pri branju entitete znotraj pregleda.
• Odstranjen atribut fullTextIndexed pri možnostih lastnosti.
• Dodani elementi Label, Description in atributi appendOnly, includedInAIP, multiValue, required, searchable pri možnostih vsebine.
• Dodana elementa Alias in Groups pri entiteti imenika.
• Odstranjeni elementi SecurityClassValues, StatusValues, SignificanceValues, PhysicalPropertyStatusValues pri predlogi.
• Dodano element Type pri izbrisani entiteti.
• Dodani elementi MaxDepth in Recursive pri iskanju entitet.
• Dodani atributi za filtriranje classes, folders, documents pri iskanju entitet in branju seznama entitet.
• Dodano nalaganje vsebine v seji za nalaganje po delih.
• Dodano branja poročila o shranjevanju pregleda.
• Dodan element HasSaveLog pri pregledu.
• Dodano branje in zapiranje sej uporabnika.
• Vsebina binarne vrednosti se vrača v novi operaciji za branje lastnosti entitete.
• Dodane operacije za branje, dodajanje, spreminjanje in brisanje posamezne vrednosti lastnosti entitete in osnutka.
• Dodan element Extension pri binarni vrednosti.
• Dodane operacije za branje, dodajanje, spreminjanje in brisanje uporabniških vsebin.
• Dodani elementi Transfer, Handle, Mode pri branju entitete.
• Dodana operacija za izdelavo poročil.
• Dodane operacije za branje revizijske sledi in dokazov o avtentičnosti pri prenosu entitete.
• Dodana operacija za ustvarjanje elektronskega sporočila iz vsebine.
• Dodana možnost izvoza entitete v obliki ASiC.
• Dodana operacija za spreminjanje klasifikacijske oznake entitete.
• Dodana operacija za branje in zapiranje entitet, ki so trenutno odprte.
• Dodan element Field za določanje elementov v odgovoru pri branju predlog.

Izboljšave in spremembe:
• Popravljen uvoz stopnje tajnosti entitete, prejemnikov elektronske pošte in datuma in časa premika.
• Izboljšan izvoz binarnih in string vrednosti v posamezne datoteke.
• Izboljšana validacija naslova arhiva.
• Popravljeno branje posamezne vsebine pregleda po identifikatorju.
• Dodana elementa CategoryProperty in Category pri iskanju entitet.
• Popravljeno upoštevanje parametra reason pri operacijah osnutka.
• Pri odpiranju seje se upošteva vrednost user-agent, če se ne pošlje ComputerName, za naziv naprave.

IMiS/Storage Connector JAVA/.NET 10.1.2010
Nove funkcionalnosti:
• Branje sinonimov imeniške entitete.
• Branje članstva imeniške entitete.
• Možnost določanja polj pri branju kolekcije.
• Shramba uporabniško določljivih podatkov na IUserProfile.
• Ustvarjanje entitete iz elektronske pošte.
• Branje revizijske sledi in dokaznih zapisov na ITransferDetails.
• Dodane lastnosti na IReadOnlyContent.
• Branje zbirke lastnosti entitete v IReadOnlyList.
• Branje tipa izbrisane entitete.
• Rekurzivno branje entitet.
• Razširitev iskalnega niza politike hrambe z StringMax.
• Možnost spreminjanja klasifikacijske oznake.
• Preverjanje obstoja dnevnika shranjevanja.
• Dostop do končnice binarne vsebine.
• Dostop do metapodatkov iskane vsebine.
• Možnost omejevanja nabora podatkov pri vračanju javnih podatkov ene ali več entitet.

Izboljšave in spremembe:
• Branje in iskanje po sinonimu imeniške entitete.
• Branje imeniške entitete neodvisno od velikosti znakov.
• Razvrščanje dokumentov pregleda.
• Razvrščanje politik hramb pregleda.